ផ្ទះលេខ​ ១១៩១ ផ្លូវលេខ ១៩៩២
ភូមិភ្នំពេញថ្មី
ENGLISH
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ថ្នាក់ដឹកនាំ (សំណង់)
១). សុខ សំណាង (ប្រធាន)
២). សុខ ថាំង (អនុប្រធាន)
៣). ម៉ក់ ចាន់ណារិទ្ឋ (CEO)
៤). ជន ចំរុង (ប្រធាននាយកដ្ខានស្ថបត្យកម្ម)
៥). សុទ្ឋ រដ្ឋា (ប្រធាននាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម និងបច្ចេកទេស)
៦). សុខ ណាវី (ប្រធានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ)