ផ្ទះលេខ​ ១១៩១ ផ្លូវលេខ ១៩៩២
ភូមិភ្នំពេញថ្មី
ENGLISH
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ថ្នាក់ដឹកនាំ (កសិកម្ម)
១). សុខ សំណាង​ (ប្រធាន)
២). សុខ ថាំង (អនុប្រធាន)
៣). ម៉ក់ ចាន់ណារិទ្ឋ (CEO)
៤). សុខ ណាវី (ប្រធានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ)