ផ្ទះលេខ​ ១១៩១ ផ្លូវលេខ ១៩៩២
ភូមិភ្នំពេញថ្មី
ENGLISH
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
សំណង់
សណ្ថាគា សុខា
អ្នកម៉ៅការសំខាន់លើរចនាសម្ពន្ធ័រចនាសម្ពន័្ធ​ និងស្ថាបត្យកម្មសម្រាប់អាគារទំនើបប្រាំជាន់នេះ
ភ្នំពេញកម្ពុជា
សណ្ថាគា សុខា
អ្នកម៉ៅការសំខាន់លើរចនាសម្ពន្ធ័រចនាសម្ពន័្ធ​ និងស្ថាបត្យកម្មសម្រាប់អាគារទំនើបប្រាំជាន់នេះ
ភ្នំពេញកម្ពុជា