ផ្ទះលេខ​ ១១៩១ ផ្លូវលេខ ១៩៩២
ភូមិភ្នំពេញថ្មី
ENGLISH
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ផលិតផលម្រិច
ម្រិចពណ៍ ខ្មៅ

ការពិពណ៌នា:
ម្រិចពណ៍ខ្មៅរបស់យើង​ គឺប្រមូលផលមុនពេលទុំ និងក្លាយ
ជាក្រហម។ កាចែកចាយខ្លាំង។
មើលលំអិត
ម្រិចពណ៍ ក្រហម

ការពិពណ៌នា:
ម្រេចក្រហមរបស់យើងត្រូវបានប្រមូល
ផលនៅពេលដែលផ្លែឈើមានភាព
ចាស់ទុំនិងមានពណ៌ក្រហម។
មើលលំអិត
ម្រិចពណ៍ ស

ការពិពណ៌នា:
ផលិតចេញពីរុក្ខជាតិតែមួយ
ដូចម្រេចខ្មៅនិងក្រហមដំណើរការ
បន្ថែមនិងវិធីសាស្រ្។
មើលលំអិត
ម្រិចពណ៍ បែតង

ការពិពណ៌នា:
នៅពេលនៅខ្ចីនៅលើដើម,
ម្រិចពណ៍បែតងត្រូវបានប្រមូលផល។
ម្រិចពណ៍បែតង​ត្រូវការចំអិត។
មើលលំអិត