ផ្ទះលេខ​ ១១៩១ ផ្លូវលេខ ១៩៩២
ភូមិភ្នំពេញថ្មី
ENGLISH
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ម្សៅលាបមុខ CADC

ធាតុផ្សំះ
Omega3=47% 6=36% 9=9% (92%) A=3.8% E=0.2% Fate=4% and more.
អត្ថប្រយោជន៏ះ
សំរាប់មុខជាំ អាចមន៏រុយ ជ្រួញ បណ្តឹងស្បែកមុខអោយស តឹងរលោងតាមបែបធម្មជាតិ  និងបំបាត់មុន។

វិធីប្រើប្រាស់ះ
លាបតាមតម្រូវការ ឬក្រោយពេលលាប សេរ៉ូម។